Výfukové plyny nejsou jedinými emisemi, které auta produkují. Víte, jak můžete nevýfukové emise u vašeho vozu snížit?

V poslední době si všichni více uvědomujeme, jaký vliv mají emise z benzinových a naftových automobilů na životní prostředí a kvalitu ovzduší. Když se mluví o emisích z automobilů, obvykle se tím myslí plyny a částice, které vycházejí z výfuku, jako jsou oxid uhličitý, oxidy dusíku a rozmanité pevné částice. Automobily produkují ale i další emise, kterým se bohužel věnuje mnohem méně pozornosti.

Co jsou to nevýfukové emise

Pojmem nevýfukové emise se označují emise, které se uvolňují do ovzduší vlivem opotřebení pneumatik, brzd či povrchu vozovky. Tyto emise mají podobu drobných částic, které se mohou vznášet v ovzduší a zhoršovat jeho kvalitu. Bez ohledu na to, zda jezdíte benzinovým, dieselovým, hybridním nebo elektrickým vozem, váš vůz tento typ znečištění produkuje.

Moderní technologie čištění výfukových plynů u novějších automobilů velmi úspěšně odstraňují pevné částice z výfukových plynů. Některé výzkumy dokonce naznačují, že souhrnné emise pevných částic, které vznikají opotřebením pneumatik, brzd, povrchu vozovky a resuspendovaným prachem na vozovce, v dnešní době převyšují emise pevných částic z výfukových plynů. Mají tak samozřejmě negativní vliv na kvalitu ovzduší i naše zdraví. Zatímco na snižování emisí, které jsou vypouštěny z výfuků vozidel, se klade velký důraz, v boji proti emisím z jiných zdrojů se bohužel zatím dělá málo.

Opotřebení brzd

Většina běžných brzdových systémů funguje na principu tření mezi kotoučem, který se otáčí spolu s kolem, a destičkou. Jejich vzájemné tření automobil zpomalí. To nevyhnutelně způsobuje, že se brzdy a kotouče časem opotřebovávají a vznikají drobné částečky. Tyto částice se vznášejí ve vzduchu, snižují kvalitu ovzduší a představují nebezpečí pro veřejné zdraví.

Opotřebení pneumatik

Tření mezi pneumatikami vozidla a povrchem vozovky způsobuje odlétávání částic různých velikostí, které se dostávají do vzduchu. Větší částice mohou zůstat na povrchu vozovky, menší částice mohou skončit v atmosféře. V současné době se vedou diskuse o tom, zda lze zbytky pneumatik na povrchu vozovky a ve vzduchu považovat za formu „mikroplastů“. Pokud by se do této kategorie zařadily, pak mnohé existující studie naznačují, že opotřebení pneumatik by mohlo tvořit až 28 % mikroplastů, kterým jsou vystaveny světové oceány, což z pneumatik činí stejně nebezpečný materiál, jako jsou plastové lahve, sáčky a vlákna uvolněná z oblečení při praní.

zdroj: unsplash.com

Opotřebení povrchu silnic

Tření mezi pneumatikami automobilu a vozovkou způsobuje také opotřebení samotného povrchu vozovky, při kterém se do atmosféry uvolňují částice silničního materiálu. Dalším zdrojem emisí z povrchu vozovky je materiál z dopravního značení, který též přispívá k dalšímu znečišťování životního prostředí mikroplasty.

Resuspendovaný silniční prach

Prach z výše uvedených a dalších zdrojů, který končí na silnicích, a obrušování, které vzniká při kontaktu pneumatik automobilů s vozovkou pokrytou tímto materiálem, ve výsledku velikost mnohých částic dále zmenšuje. Kombinace těchto odlehčených částic a turbulentního vzduchu způsobeného projíždějícími vozidly zvyšuje jejich náchylnost k přenosu do vzduchu a šíření. Bohužel pravidelné čištění silnic má na snížení těchto znečišťujících látek jen malý vliv. Jako potenciální řešení tohoto problému se zkoumají látky potlačující prašnost, které se aplikují na povrch silnic a brání resuspenzi prachu.

Je možné množství nevýfukových emisí snížit?

Jedním z částečných řešení problému nevýfukových emisí je snížení hmotnosti vozidel. Podle odborníků by měli být výrobci automobilů podporováni ve snižování hmotnosti vozů, protože by se tím snížilo tření mezi vozem a silnicí, což by snížilo opotřebení pneumatik i povrchu vozovky. Snížilo by to také třecí sílu potřebnou k brzdění, aby se auto zpomalilo. Tím by se snížilo množství pevných částic nesouvisejících s výfukovými plyny, které při jízdě vznikají. Bohužel tuto snahu komplikuje nejen současná obliba větších vozů, například SUV, ale také tlak na elektrický pohon. Elektromobily jsou totiž obvykle výrazně těžší než ekvivalentní benzinové nebo dieselové vozy.

Dalším z návrhů na snížení znečištění způsobeného opotřebením brzd je použití filtru, který by byl instalován v blízkosti brzd a zachycoval by brzdový prach dříve, než se dostane do atmosféry. Aktivně se zkoumají také alternativní směsi pryže pneumatik, které by při opotřebení uvolňovaly méně částic.

Co může udělat každý?

Důležitým faktorem je také styl jízdy, protože agresivnější jízdní návyky obvykle znamenají rychlejší opotřebení brzdových destiček a pneumatik. Pokud tedy chcete i vy osobně udělat malý krok k menšímu množství nevýfukových emisí, jezděte šetrně. Čím více lidí si problém nevýfukových emisí uvědomí a přizpůsobí mu svůj styl jízdy, tím více se množství těchto emisí sníží.

Zdroj: transportbusiness.net, greencarcongress.com, theguardian.com, sciencedirect.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu